Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze leveringen en diensten zijn onderworpen aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangenomen.

Bestellingen

Elke bestelling door de klant houdt de aanvaarding in van onze verkoopsvoorwaarden en de ontkenning van de eigen aankoopvoorwaarden. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken mits een voorafgaand schriftelijk akkoord. Leveringen gebeuren volgens beschikbaarheid en volgorde binnenkomst van de bestellingen.

Leveringstermijn

De levering- en uitvoeringstermijn is niet bindend. Deze wordt enkel ten titel van inlichting verstrekt. Een laattijdige levering of uitvoering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar of dienst en geeft evenmin reden tot een eis tot schadevergoeding. Het ontstaan van een betwisting omtrent een levering of dienst is geen reden om de betaling te weigeren. Bestellingen in “VOORAANKOOP” worden aanvaard zonder verbintenis van levering en kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding ingeval van niet levering. Bij niet levering worden de voorafbetaalde sommen terugbetaald.

Klachten

Klachten worden slechts aanvaard indien ze binnen de acht dagen na levering schriftelijk zijn overgemaakt. Reacties op laattijdige klachten impliceren geen verzaking aan het voorgaande. Zij gebeuren onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenis.

Betaling

Onze facturen zijn steeds onmiddellijk betaalbaar te Groot Bijgaarden, netto zonder disconto. Het trekken van een wissel levert geen schuldhernieuwing op. Voor iedere schuld die niet is betaald op de vervaldag is van rechtswege een intrest verschuldigd van 12% per jaar. Bovendien zullen onbetaalde sommen van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van €50,00 (vijftig euro) en dit zonder ingebrekestelling.

Invordering – Schadevergoeding

Indien tot invordering van de verschuldigde sommen dient te worden overgegaan is de koper een schadeloosstelling verschuldigd van alle invorderingskosten die hierdoor worden veroorzaakt.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde koopwaren worden slechts eigendom van de koper na de volledige betaling van de koopsom.

Prijzen

Onze prijzen zijn steeds exclusief BTW of andere taksen of belastingen. BTW, taksen of belastingen van welke aard ook zijn steeds ten laste van de koper.

Bevoegdheid

Voor betwistingen of geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de vestiging van de verkoper bevoegd.